متن كامل در ادامه مطلب

Chapter 3 : Course Correction
به پایین رفته و آیتم سمت چپ را از داخل جعبه برداشته و سایر آیتم های دیگر را هم جمع آوری کنید و در انتها به مسیر ادامه دهید تا به درب Machin Shop (تصویر شماره 19)
برسید. از آن عبور کرده و به پایین بروید، سپس به داخل اتاق روبرو رفته و آیتم ها را جمع آوری کنید. حال از اتاق خارج شده و به سمت چپ بروید و موجودات را نابود کنید. مسیر را ادامه داده به مکانی که در تصویر شماره ی 20
مشخص است برسید و در میان راه آیتم ها را جمع آوری کنید. حال سکوی فلزی را با استفاده از توانایی های خود به سمت خود بکشید تا آماده ی حرکت شود، سپس به روی آن رفته و آنرا فعال کنید. پس از ورود به طرف مقابل موجودات را نابود کنید، سپس مسیر را تا رسیدن به تصویر شماره ی 21
ادامه دهید. حال با استفاده از نیروی حرکتی، جسم را به طرف پایین بکشید. پس از جستجوی محل و دریافت آیتم ها مسیر را بازگردید تا به سکوی فلزی برسید، حال آنرا فعال کرده و به محل اول بازگردید. سپس به سمت جلو و بالا حرکت کنید تا به مکانی که در تصویر شماره ی 22
مشخص است برسید، حال جسم را با استفاده از نیروی خود به طرف پایین بکشید و بعد به طرف بالا حرکت کنید تا به درب Control Room برسید. (تصویر شماره 23)
مسیر را به سمت جلو ادامه داده و وارد اتاق شوید و موجودات را نابود سازید. حال با استفاده از آسانسوری که در تصویر شماره ی 24
مشخص است خود را به پایین برسانید، سپس به سمت جلو حرکت کرده و به داخل اتاق بروید و در جلوی دستگاه کلید E را بزنید. حال موجودات را نابود کرده و از درب دیگر اتاق خارج شوید، سپس مسیر را به سمت جلو ادامه داده و پس از رسیدن به راهرو ابتدا به سمت چپ رفته و آیتم ها را بردارید، سپس به انتهای مسیر سمت راست بروید تا به درب برسید. از آن عبور کرده و بعد با استفاده از محل مخصوص بازی را ذخیره کنید و بعد به جلو رفته و از درب بعدی هم عبور کنید. در این مکان ابتدا به سمت چپ بروید و 2 موجودی که به آیزاک حمله می کنند را نابود کنید، سپس دو دستگاه برقی که یکی از آنها در تصویر شماره ی 25
مشخص است را به داخل دستگاه روبروی خود هدایت کنید. (بدین صورت که ابتدا سرعت آنرا با استفاده از نیروهای خود کاهش داده و سپس با استفاده از نیروی حرکتی آنرا به سمت راست هدایت کنید) حال با استفاده دکمه ی Ctrl و کلید سمت راست موس خود را به نزدیکی دستگاه تولید برق بعدی رسانیده و همانند مرتبه ی قبل آنرا به داخل دستگاه هدایت کنید. حال موجودات را نابود کنید و بعد به کنار دستگاه Centrifuge رفته (تصویر شماره ی 26)
و دکمه ی E را بزنید و سپس به نکات زیر توجه کنید:

1- پس از فشار دادن دکمه، خلاء از بین می رود.

2- تایمری در پشت سر آیزاک نمایش داده می شود، که با به پایان رسیدن زمان میمیرید.

3- باید خود را به محل برسانید.

4- میله ای عظیم الجثه و فلزی در طبقهی پایین در حرکت است.

حال برای انجام این کار ابتدا سریعاً به داخل اتاقک پشت سر خود رفته و به وسیله ی آسانسور به پایین بروید، حال باید صبر کنید تا هر دفعه ای که میله از روبروی شما عبور کرد، به سمت راست حرکت کرده و خود را به محل امن بعدی برسانید. (نکته : در میان اتاق ها موجوداتی هم وجود دارند) در یکی از اتاق ها منبع تامین کنندهی اکسیژن وجود دارد که با استفاده از آن می توانید منبع اکسیژن خود را پُر کنید. پس از رسیدن به اتاقک آخر با استفاده از آسانسور به بالا رفته و سپس به بیرون و سمت راست بروید تا به درب برسید. از آن عبور کرده و به جلو بروید. حال بازی را ذخیره کرده و سپس از درب بعدی عبور کنید تا موجودی پای آیزاک را بگیرد، حال با استفاده از اسلحله به قسمت زرد رنگ موجود تیراندازی کنید تا از بین برود. اکنون مسیر را ادامه دهید تا به آسانسور برسید، حال به بالا رفته و بعد به سمت راست، سپس به سمت چپ تا به درب تصویر شماره ی 27
برسید. حال از آن عبور کرده و درب بعدی را باز کنید تا به محلی که در تصویر شماره ی 28
مشخص است برسید، سپس موجود را نابود کرده و به محل تصویر شماره ی 29
بروید. حال مسیر را به سمت درب طی کرده و از آن عبور کنید، سپس به سمت راست رفته و مسیر را تا رسیدن به Elevator To Lower Level ادامه دهید. (تصویر شماره ی 30)
2 اتاق موجود در این محل را کامل جستجو کرده و آیتم های موجود را جمعآوری کنید، سپس به سمت آسانسور بازگشته و با استفاده از آن به پایین بروید. حال به سمت راست رفته تا به آسانسور بعدی برسید (نکته : در داخل اتاق آیتم هایی وجود دارد) و با استفاده از آن به پایی بروید. اکنون مسیری که باید به آن ادامه دهید Exit To Engine Room (تصویر شماره ی 31)
است، اما 2 اتاق دیگر در این محل وجود دارد که آیتم های ویژه ای در آن ها قرار دارد، که یکی از آنها با استفاده از NODE باز می شود. حال پس از برداشتن آیتم ها به مسیر خود ادامه داده تا به محل ذخیره ی بازی برسید، سپس از درب سمت چپ عبور کرده و موجودات را نابود کنید. اکنون آیتم های فراوانی که در این منطقه وجود دارد را جمع آوری کرده و بعد به جلو دستگاه تصویر شماره ی 32
بروید و دکمه ی E را بزنید، سپس موجودات پشت سر خود را نابود کرده و بعد دوباره دکمه ی E را در جلوی دستگاه زده و از دربی که وارد این مکان شده اید عبور کرده و مسیر را ادامه داده تا به Control Room (تصویر شماره ی 33)
برسید، سپس از مسیر Tram Station (تصویر شماره ی 34)
راه را ادامه داده تا به داخل کابین و پایان Chapter 3 برسید. حال بازی را ذخیره کنید.