متن كامل در ادامه مطلب

Chapter 6 : Environmental Hazard
به پایین رفته و مسیر را ادامه دهید و از داخل دستشویی سمت راست مسیر، آیتم ها را جمع آوری کرده و سپس دوباره مسیر را ادامه دهید تا به آسانسور برسید. پس از رسیدن به مقصد مسیر را ادامه داده تا به فردی برسید و با او صحبت کنید، پس از پایان صحبت ها مسیر را ادامه داده تا به درب West Grow Chamber (تصویر شماره ی 55) برسید.
از درب عبور کرده و مسیر را ادامه دهید و در این راهرو مراقب این مواد خطرناک باشید. (تصویر شماره ی 56)
- در 2 اتاق میان راهرو آیتمی وجود ندارد و تنها در یک اتاق دستگاه Bench وجود دارد.

حال به انتهای راهرو رفته و به روی آسانسور بروید و بعد مسیر را ادامه دهید و از درب عبور کنید. در اینجا قبل از هر کاری موجودات را نابود کرده و بعد آیتم ها را جمع آوری کنید، سپس از درب تصویر شماره ی 57
عبور کرده و در میان راه موجود را نابود کنید. حال از درب انتهای مسیر عبور کرده تا به سالن اصلی برسید. (نکته : اگر وارد اتاقی شدید و تایمر در پشت سر شما ظاهر شد یا کمبود اکسیژن در آنجا وجود دارد که سریعاً باید خود را به محلی که اکسیژن کافی در آنجا وجود دارد برسانید و یا اینکه موجودی وجود دارد که با تنفس خود گاز سمی در هوا پراکنده می کند که باید آنرا از پای در آورید) سپس به داخل اتاقInner Green Hounse A (تصویر شماره ی 58)
رفته و موجود را نابود کنید. حال به سالن اصلی بازگشته و موجود روبروی خود را نابود کنید، سپس به روی آسانسوری که در داخل اتاقک وسط سالن است رفته و به طبقه ی 2 بروید. حال به پشت سر و داخل اتاقHydroponics Control رفته (تصویر شماره ی 59)
و موجود را که در انتهای اتاق سمت چپ قرار دارد نابود کنید، سپس موجودات سمت چپ خود را نابود کرده و ار اتاق خارج شوید و بعد به داخل اتاق روبرو و انتهای راهرو بروید. حال بازی را ذخیره کرده و از درب بعدی عبور کنید، سپس در این محل با موجودی دیگر روبرو می شوید که در دست خود بمبی را همراه دارد! پس سعی کنید به بمبی که در دست دارد تیر بزنید و نه خود او، سپس مسیر را ادامه داده و سایر موجودات را هم نابود کنید. حال از درب انتهای راهرو و سمت راست مسیر را پیگیری کنید تا به خلاء برسید، سپس با استفاده از دکمه ی سمت راست موس و کلید Ctrl خود را به محلی که در تصویر شماره ی 60
مشخص است برسانید. حال به کنار دریچه رفته و قسمتی از دریچه را که توسط تصویر شماره ی 61
مشخص است را با استفاده از نیروی خود به طرف خود بکشید و بعد موجودات را نابود کنید. مسیر را از میان دریچه ها چنان طی کنید که به درب Air Filtration Room برسید. (تصویر شماره ی 62)
از درب عبور کرده و آیتم ها را جمع آوری کنید، سپس با استفاده از آسانسور سمت راست درب به پایین بروید. در این مرحله باید دستگاه های کنار درب ها را نابود کنید و سپس مسیر را ادامه دهید. برای عبور کردن از درب ها باید به 2 نکته توجه کنید :

1- این عمل را باید به سرعت انجام دهید، زیرا اگر به آتش ها برخورد کنید برای هر نوبت تقریباً نیمی از مقدار جانتان از بین میرود!

2- در پشت درب آخر 2 موجود برای استقبال از شما وجود دارند!

مسیر را چنان ادامه داده تا به درب To Atmosphere Control (تصویر شماره ی 63) برسید.
سپس از آن عبور کرده و مسیر را ادامه دهید تا به محل ذخیره ی بازی برسید. (تصویر شماره ی 64)
حال پس از ذخیره ی بازی مسیر را از درب سمت راست ادامه دهید. (To Graw Chamber) پس از رسیدن به درب East Graw Chamber از آن عبور کرده و به جلو بروید و موجود را نابود کنید، سپس به داخل اولین درب از سمت چپ ورودی رفته و موجود را که در میان مسیر است نابود کنید. حال از درب انتهای مسیر عبور کرده و با استفاده از آسانسوری که در اتاقک وسط سالن قرار داده شده به بالا و طبقه ی 3 بروید، سپس موجود را نابود کرده و سپس به طبقه ی 1 بازگردید. اکنون به کنار دستگاه Feeding System که در کنار آسانسور قرار دارد رفته (تصویر شماره ی 65)
و موجودی را که در کنار آسانسور قرار دارد از پای درآورید. (تصویر شماره ی 66)
بدین صورت که ابتدا دستگاه را فعال کرده و پس از اینکه محافظ کنار رفت به موجود تیراندازی کنید. پس از انجام دادن 2 - 3 دفعه ی این عمل موجود از پای در می آید، حال به بالا و به طبقه ی 2 رفته و مسیر را از درب روبرو ادامه دهید، پس از عبور از درب موجود را طبق روش گفته شده در قبل نابود کرده و سپس از درب انتهای راهرو مسیر را ادامه دهید تا به این محل (تصویر شماره ی 67) برسید.
حال سرعت مولد نیروی برق روبرو را با استفاده از نیروی خود کم کرده و بعد از حفره ی سمت راست خود مسیر را ادامه دهید. (نکته : این عمل را به سرعت انجام دهید) حال به کنار کلید کنترل مولد برق (تصویر شماره ی 68)
رفته و آنرا خاموش کنید، سپس مسیر را ادامه دهید تا به موجودی که تنفس او موجب ایجاد مواد سمی می شود برسید، حال او را نابود کرده و بعد مسیر را کاملاً باز گردید تا به آسانسور برسید. حال به طبقه ی 1 رفته و از درب To Atmosphere Control عبور کنید و مسیر را ادامه دهید تا به دستگاه Air Purity Level برسید. (تصویر شماره ی 69)
سپس به جلو رفته و دستگاه را فعال کنید، حال از درب پشت دستگاه مسیر را ادامه دهید و پس از رسیدن به دستگاه Food F-i-l-t-e-r آیتم را در درون آن قرار داده و بعد از درب روبرو عبور کنید. در روبروی خود موجودی عظیم الجثه می بینید که برای از بین بردن آن باید بدین ترتیب عمل کنید :

ابتدا منتظر بمانید تا موجوداتی که شبیه مار هستند به آیزاک حمله کنند، سپس به قسمت های زرد رنگ آنها تیر اندازی کنید تا از بین بروند. پس از نابود کردن 3 مار، میان موجود عظیم الجثه باز شده و توپ هایی را به طرف شما پرتاب می کنند. قبل از اینکه این توپ ها به شما برسند آنها را بزنید و به درون خود موجود هم تیراندازی کنید. پس از مقداری از انجام این کار موجود از بین می رود.

- بهترین راه برای از بین بردن موجود این است که ابتدا با استفاده از اسلحه ی Pulse Rifle مار های او را از بین ببرید، سپس با استفاده از اسلحه ی Force Gun به درون آن تیراندازی کنید.
پس از نابود کردن موجود مسیر را بازگردید و از درب To Tram Station عبور کنید. حال مسیر را ادامه دهید تا به ابتدای بازی و داخل کابین برسید، سپس بازی را ذخیره کنید.